Wójt Gminy Stara Blotnica
działając na podstawie art. 28 ust. l i 2, art. 38 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.518, ze zm.)
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Gminy Stara Błotnica


l. Obręb: Kadłubek Nowy
- nieruchomość oznaczona numerem działki 392 o pow. 0,7100 ha (RVI-0,5300 ha, LsVI-O, 1800 ha)
- KW Nr RA2G/00023479/6
- cena wywoławcza - 7 200 zł
- wadium - 1 440 zł


2. Obręb: Jakubów
- nieruchomość oznaczona numerem działki 25 o pow. 0,1700 ha (Ps V - 0,0500 ha, Ls V-O, 1200 ha)
- KW Nr RA2G/00003320/1
- cena wywoławcza - 1 900 zł
- wadium - 380 zł
- nieruchomość oznaczona numerem działki 389 o pow.0,2300 ha (LsVI- 0,2300 ha)
- KW Nr RA2G/00003320/1
- cena wywoławcza - 2 400 zł
- wadium - 480 zł
- nieruchomość oznaczona numerem działki 408 o pow.0,2200 ha (LsV- 0,0400 ha, LsVI- 0,1800 ha)
- KW Nr RA2G/00003320/1
- cena wywoławcza - 2 300 zł
- wadium - 460 zł


3. Obręb: Żdżary
- nieruchomość oznaczona numerem działki 28 o pow.0,21 00 ha (Ł V -0,0600 ha, LIV -0,0400, Lz-Ł V-O, 1100 ha)
- KW Nr RA2G/00023589/0
- cena wywoławcza - 2 600 zł
- wadium - 520 zł
-nieruchomość oznaczona numerem działki 45 o pow.0,2700 ha (ŁIV- 0,0700 ha, Ł V-0,0300 ha, Lz-ŁIV- 0,0200 ha, Lz-ŁV- 0,1500)
- KW Nr RA2G/00023400/2
- cena wywoławcza - 2 200 zł
- wadium - 440 zł
- nieruchomość oznaczona numerem działki 47 o pow.0,2700 ha (Ł V- 0,0200 ha, LIV-O, l 000 ha,
Lz-Ł V-O, 1500 ha)
- KW Nr RA2G/00023400/2
- cena wywoławcza - 2 200 zł
- wadium - 440 zł
- nieruchomość oznaczona numerem działki 68 o pow.0,2500 ha (Ł V - 0,0200 ha, LIV-O, 1200 ha,
Lz-ŁV- 0,1100 ha)
- KW Nr RA2G/00023589/0
- cena wywoławcza - 2 800 zł
- wadium - 560 zł

- nieruchomość oznaczona numerem działki 87 o pow.0,31 00 ha (LIV - 0,0400 ha, Lz-Ł V - 0,2700 ha) - KW Nr RA2G/00023400/2 
- cena wywoławcza - 3 000 zł
- wadium - 600 zł


W chwili obecnej gmina nie posiada i nie przystąpiła do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego ww. działki. W "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Błotnica" (nie stanowi prawa miejscowego) teren działki nr 392 w obrębie Kadłubek Nowy jest to obszar leśny i przeznaczony pod zalesienie, teren działek o numerach: 25, 389 i 408 w obrębie Jakubów jest to obszar leśny, teren działek o numerach 47, 87, 45, 28 i 68 w obrębie Żdżary są to zbiorowiska łąkowo pastwiskowe i szuwarowo torfowiskowe i obszar leśny.
Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Błotnica w dniu 31 lipca 2015 r. o godz. 1000•
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej powyżej w terminie do dnia 27 lipca 2015 r. na konto Gminy Nr 9491150002 0050 0500
02150003 BS Rz. Radom O!Błotnica.
Na dowodzie wpłaty należy określić numer działki i nazwę miejscowości.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy
Stara Błotnica.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej dokument tożsamości oraz dowód wniesienia wadium.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. .
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu,
jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Przed zawarciem umowy notarialnej nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić pełną cenę
nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Wskazanie granic może być wykonane na wniosek i koszt nabywcy po zawarciu umowy notarialnej. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Stara Błotnica
pok. nr 8 lub pod nr tel. 48 3857790 wew.15.
Stara Błotnica, dn.23.06.2015 r.

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/pdf-logo.jpgOgłoszenie do pobrania

Wróć