Stara Błotnica 05.02.2015r.

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu będącego własnością Gminy Stara Błotnica

 

Działając na podstawie art. 29 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r.(Dz. U. z 1993 r. Nr 97, poz. 443) Wójt Gminy Stara Błotnica przeznacza do sprzedaży samochód ciężarowy śmieciarkę, marki RENAULT MASCOTT 160.65 CS 4X2/SK-2, rok produkcji 2006, poj. Skokowa silnika 2593 cm³, masa własna pojazdu 3550 kg, dopuszczalna masa całkowita 6500 kg, przebieg 115 200 km, rodzaj paliwa – olej napędowy. Pojazd sprawny technicznie, posiada aktualne badania techniczne, ważne OC.

Cena pojazdu wynosi 22 000,00 brutto ( dwadzieścia dwa tysiące złotych).

Przed zakupem nabywca powinien dokładnie zapoznać się ze stanem technicznym pojazdu. Przedmiot sprzedaży można oglądać na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Starej Błotnicy, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod numerem telefonu 48 385 77 90 w. 30.

Osoby zainteresowane zakupem mogą składać pisemne oferty (wzór formularza oferty dostępny w załączniku) w sekretariacie Urzędu Gminy Stara Błotnica w terminie do 18 lutego 2015 roku do godz. 13:00, w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:

Urząd Gminy Stara Błotnica

Oferta na zakup samochodu marki Renault Mascott 160.65.”

W przypadku dwóch lub więcej oferentów, zainteresowani zostaną zaproszeni do negocjacji cenowych, w wyniku których zostanie wybrana oferta osoby proponującej wyższą cenę. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lutego 2015 roku o godz. 13:30 w siedzibie Urzędu Gminy Stara Błotnica, pok. Nr 14 – Referat Gospodarki Komunalnej. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Nabywca zobowiązany jest dokonać wpłaty za zakupiony przedmiot na konto nr:

24 9115 0002 0050 0500 0215 0002 BSRz Radom Oddział Stara Błotnica.

 

Wzór formularza oferty

 

Imię i nazwisko/nazwa ................................................................

 

ul. i nr domu/siedziba ..................................................................

 

kod i miasto..................................................................................

 

numer telefonu ............................................................................

 

NIP ……………………………………………………………

Ja, niżej podpisany/a w odpowiedzi na ogłoszenie o sprzedaży samochodu śmieciarki marki Renault Mascott 160.65 składam ofertę zakupu tego składnika majątku za kwotę                             …………………………zł brutto (słownie złotych: ………………… złotych) i zobowiązuję się do podpisania umowy sprzedaży w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy. Jednocześnie zobowiązuje się do zapłacenia kwoty wynikającej z umowy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. Ponadto oświadczam, że jest mi znany stan techniczny samochodu, wobec czego nie będę wnosił/a z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

 

 

 Miejscowość, data ...............................                                           .......................................

podpis

 

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/word-logo.jpg wzór formularza oferty - do pobrania

Wróć