Wójt Gminy Stara Błotnica ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości położonych w obrębie Jakubów, stanowiących własność Gminy Stara Błotnica 

1/ nieruchomość rolna oznaczona numerem działki 287 o pow. 0,2500 ha (RV-O,0500 ha, RVI-O,2000 ha)
- KW Nr RA2G100003317/7
- cena wywoławcza - 3 200 zł
- wadium - 640 zł
2/ nieruchomość rolna oznaczona numerem działki 359 o pow. 0,3700 ha (RlIlb-0,0500 ha, RV-O,0800 ha, PsV-O,0200 ha, RVI-O,0500 ha, RIVb-O,1100 ha, RIVa-O,0300 ha, W-PsV-O,0200 ha, W-RV-O,0100 ha)
- KW Nr RA2GI000033 l 7/7
- cena - 4 700 zł
- wadium - 940 zł
Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Błotnica (nie stanowi prawa miejscowego)¬jest to obszar proponowany do zalesienia.
Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Błotnica w dniu 25 listopada 2014 r. o godz. 1000•
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej powyżej w terminie do dnia 20 listopada 2014 r. na konto Gminy Nr 949115000200500500 0215 0003 BS Rz. Radom OlBłotnica.
Na dowodzie wpłaty należy określić numer działki i nazwę miejscowości.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Stara Błotnica.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej dokument tożsamości oraz dowód wniesienia wadium.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Przed zawarciem umowy notarialnej nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić pełną cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Wskazanie granic może być wykonane na wniosek i koszt nabywcy po zawarciu umowy
notarialnej.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Termin pierwszego przetargu - 22 października 2014 r.
Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Stara Błotnica pok. nr l lub pod nr tel. 48 3857790.

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/pdf-logo.jpgogłoszenie do pobrania

Wróć