GMINA STARA BŁOTNICA

 

Ogłoszenie o konkursie

na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy

 

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r., poz. 217) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie  sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą ( Dz. U. z 2012r. poz. 182) Gmina Stara Błotnica ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy

 

I.                   Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy

Stara Błotnica Nr 9,  26-806 Stara Błotnica

II.                Stanowisko objęte konkursem:

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy

III.             Wymagane kwalifikacje kandydata:

 1. wykształcenie wyższe;
 2. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Kierownika;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż  pracy na stanowisku kierowniczym albo  ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

 

Od kandydata wymagana jest w szczególności znajomość:

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 217);
 2. ustaw zawierających regulacje dotyczące zawodów medycznych;
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);
 4. ustawy  z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z póżn. zm.);
 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885
  z późn. zm.);
 6. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.);
 7. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności  gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz. U. 1997 Nr 106 poz. 679 z późń. zm.)
 8. ustawy z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94
  z późn. zm.);
 9. aktów wykonawczych w/w ustaw.

 

 

IV.          Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa  wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV);
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 6. koncepcja pracy na stanowisku Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy, sporządzona w formie pisemnej;
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 8. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami);
 9. zaświadczenie o niekaralności;

V.        Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów.

1.      Dokumenty do konkursu kandydaci składają  w zaklejonych kopertach w  Urzędzie   Gminy Stara Błotnica, pok. nr 1 – Kancelaria do godz. 15.30, lub za pośrednictwem  poczty na adres (decyduje data wpływu do urzędu):

Urząd Gminy Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica, do dnia 05 września 2014 r.

2.      Na kopercie kandydat  umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego,  a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Kierownika SP ZOZ w Starej Błotnicy”.

VI.       Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur.

     Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nie przekroczy 30 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów, tj od  dnia 05 września 2014 roku.

VII.       Udostępnienie materiałów informacyjnych.

1.      Materiały o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZOZ w Starej Błotnicy,  udostępniane będą  w pok. nr  4 w siedzibie Urzędu Gminy Stara Błotnica, 26-806 Stara Błotnica 46  w godzinach  8.00 – 15.00 na pisemny wniosek zainteresowanych osób.

2.      Regulamin Konkursu, przyjęty przez Komisję Konkursową dnia 14.05.2014 roku jest dostępny na stronie internetowej www.starablotnica.bip.org.pl.

 

                                                                                                                            

           

 

Wróć