Zdobądź stypendium na I rok studiów!

 

Informujemy, iż Katolickie Stowarzyszenie ”Serca dla Serc”
w Jasionnie zostało ambasadorem i przedstawicielem programu przyznawania stypendiów pomostowych.

 

Zgodnie z programem Stowarzyszenie ogłasza nabór na stypendia dla tegorocznych maturzystów z powiatu Białobrzeskiego.

 

Stowarzyszenie zaprasza ambitnych i zdolnych maturzystów z powiatu białobrzeskiego, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować w roku akademickim 2015/2016 do aplikowania do programu stypendialnego. Czekają stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, będą one wypłacane przez 10 miesięcy.

Aplikować o stypendium na I rok studiów może każdy maturzysta z powiatu białobrzeskiego, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2015 i spełni następujące OBOWIĄZKOWE kryteria:

  • ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i będzie maturzystą z 2015 roku
  • zostanie przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
  • pochodzi ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu
  • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.225 zł netto, lub 1.400 zł  netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
    o niepełnosprawności,
  • osiąga dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze (sumę punktów oblicz sam stosując Algorytm - dostępny on-line na stronie stowarzyszenia)
  • posiada rekomendację organizacji lokalnej  - Katolickiego Stowarzyszenia Serca dla Serc w Jasionnie

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. 

 

 

Kryteria dodatkowe brane pod uwagę:

§  stan materialny i rodzinny (opis sytuacji materialnej),

§  udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych przynajmniej  na  szczeblu rejonowym, wskazujące na szczególne zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy
z określonych przedmiotów,

§  biegający się o stypendium powinien uzyskać pozytywną opinię wychowawcy, dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego,

§  praca na rzecz lokalnej społeczności,  (wolontariat, działalność społeczna),

§  zainteresowania pozaszkolne

§  posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ucznia ubiegającego się o stypendium;

Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł miesięcznie.
Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mogą ubiegać się o wsparcie na kolejnych latach studiów.

Rekrutacja do Programu przebiega on-line, aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 17 sierpnia 2015 do godziny 16.00.

Stypendia przyznawane będą przez  LOKALNĄ KOMISJĘ STYPENDIALNĄ powołaną przez Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie


ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z  FORMULARZEM APLIKACYJNYM, ZASADAMI
I REGULAMINEM PROGRAMU – dostępne na stronie:
www.sercadlaserc.republika.pl

 

 

Wróć